Centralna banka bosne i Hercegovine neometano izvršava svoju zakonsku ulogu

Na sjednici Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine (CB BiH) koja je
održana danas, 10. 8. 2021. godine, imajući u vidu, pored ostalog, odredbe releventnih
zakona koji osiguravaju kontinuitet poslovanja CBBiH i institucija Bosne i Hercegovine
(odredbe člana 14, stav (8) Zakona o Centralnoj banci BiH i člana 55a. Zakona o upravi
Bosne i Hercegovine), Upravno vijeće CBBiH je zauzelo stav da je neophodno omogućiti
nesmetano izvršavanje zakonske uloge, osnovnih zadataka i funkcija CBBiH, u skladu sa
Zakonom o CBBiH i njenim važećim aktima, dok Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne
izvrši imenovanje novog saziva Upravnog vijeća.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije